Chemické poradenstvo

Chemické poradenství

 • kompletní poradenství v oblasti chemické legislativy při uvádění chemických látek a směsí na trh pro výrobce, dovozce a distributory
 • klasifikace chemických látech a směsí podle platné legislativy
 • označování chemických látek a směsí podle platné legislativy (etiketa)
 • audit souladu pro uvádění chemických látek a směsí na trh 

Bezpečnostní list (BL)

 • zpracování bezpečnostního listu chemické látky a chemické směsi (přípravku) pro výrobce, distributory a dovozce pro trh v České republice, na Slovensku a Evropské unii (česká, slovenská, anglická, německá verze)
 • audit souladu zpracovaných karet bezpečnostních údajů s legislativou

Etiketa

- zpracování etikety chemické směsi, příp. látky, v souladu se všemi právními předpisy a mezinárodními dohodami, které se vztahují na daný výrobek (např. Chemický zákon, biocidní zákon o obalech, ADR/RID, zákon o ochraně spotřebitele a další)

- audit souladu zpracovaných etiket s legislativou

Biocidy

 • kompletní poradenství v oblasti legislativy biocidů při jejich uvádění na trh pro výrobce, dovozce a distributory
 • oznamování biocidů na MZ ČR (podle přechodných ustanovení biocidního zákona)
 • autorizace biocidů na MZ ČR (a současně vzájemné uznávání autorizace)
 • registrace biocidů s nízkým rizikem na MZ ČR (a současně vzájemné uznávání registrace)

REACH

 • poradenství pro výrobce a dovozce chemických látek a chemických přípravků v EU i mimo ní pro splnění požadavků Nařízení ES č.1907/2006 o registraci, hodnocení, autorizaci a omezovaní chemických látek (REACH)
 • předregistrace a registrace chemických látek
 • výkon tzv. "výhradního zástupce výrobce ze třetí země " dle čl.8 Nařízení ES č.1907/2006 o REACH

CLP

 • poradenství pro výrobce, dovozce a distributory chemických látek a chemických směsí v EÚ v oblasti uvádění chemických látek a chemických směsí na trh podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1208/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (tzv. CLP)

Detergenty

- poradenství pro výrobce, dovozce a distributory detergentů (povrchově aktivních látek používaných jako čistící prostředky) v EÚ při jejich uvádění na trh podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 648/2004

Zpracování bezpečnostního listu (MSDS) chemického přípravku nebo látky pro výrobce, tak i distributora a dovozce chemikálií ze zahraničí (EÚ, i mimo EÚ)

Proč EKO-ADR, s.r.o.? S členstvím České republiky a Slovenska v Evropské unii souvisí transpozice chemické...
 
Vážení, Prostřednictvím internetu vám představujeme společnost EKO-ADR, která vznikla v roce 2003. Působ...
kompletní poradenství v oblasti chemické legislativy při uvádění chemických látek a ...
Firebug